NI (2) KYU

brazowy pas

KIHON:

( techniki należy każdorazowo wykonać 3x)
(ZE)> J-Oizuki (P)
(ZE)> Sanbon-Zuki (P )
(ZE)> C.-Soto Udeuke, C.-Yoko Enpiuchi//Tate-Uraken (KI) (P)
(ZE)> Age-Uke, C-Gyakuzuki (T)
(ZE)> Uchi-Uke, Kizami-Zuki .C-Gyakuzuki (P)
(ZE)>Gedan-Barai, C-Gyakuzuki (T)
(ZE)> Mae-Geri Rengeri (P)
(KO)> Shutouke(KO),Kizami Maegeri,Nukite (ZE) (T)
(ZE)> C.- Maegeri (P)
(ZE)> J.-Mawashigeri (P)
(KI)>Yoko-Geri-Keage (P)
(KI)>Yoko-Geri-Kekomi (P)
(ZE)> C.-Ushirogeri (P)
(ZE)> Rengeri (C. Kizami Maegeri/ J. Mawashigeri) (P)
(ZE)> C.-Mawashigeri,C.-Yoko Kekomi, C.-Gyakuzuki (P)
(ZE)> C.-Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri, C.-Gyakuzuki (P)
(ZE)> J.-Maegeri w przód (M)
          J.-Yoko Kekomi w bok

 

Kumite: Jiyu Ippon Kumite

Tsuki Jx2, Cx2
Maegeri Cx2 
Yokogeri Cx2
Ushirogeri Cx2
* 2x różne kontrataki

Jiyu Kumite
wolna walka 3x

 

KATA:
Wybrane przez zdającego kata ( Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Empi, Hangetsu ).

 

Zaufali nam
+48 530 184 341 uks@budogrodzisk.pl